Announcement
Wednesday, 6/10/2015 | 04:03:39 PM
  News

5 GIẢNG VIÊN KHOA KTKT VINH DỰ NHẬN CHỨNG CHỈ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IFRS
Ngày 15/05/2017 vừa qua, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức buổi lễ trao chứng chỉ Chuẩn mực báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) cho gần 80 chuyên gia và giảng viên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán. Khoa KTKT vinh dự có 05 giảng viên hoàn thành chương trình và được trao chứng chỉ tại buổi lễ.

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TIÊU BIỂU
Thông tin chung về các công trình NCKH các cấp của cán bộ, giảng viên Khoa KTKT (cập nhật tới ngày 15/5/2017)

CÁC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC CẤP
Thông tin chung về các đề tài, đề án NCKH các cấp của cán bộ, giảng viên Khoa KTKT (cập nhật tới ngày 15/5/2017)

   UEB NEWS
free stats FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDITING
VNU, University of Economics and Business
Add: R.706, E4 Building, No. 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
Tel/Fax: (84-4) 37547506(707,715)
Website: ktkt.ueb.edu.vn
Email:ketoankiemtoan_ueb@vnu.edu.vn